Προσωπικά Δεδομένα

1. Εισαγωγή

Με στόχο την διαχείριση της σχέσης συνεργασίας ή/και της συμβατικής μας σχέσης η εταιρεία FRIGOGAS PROFESSIONAL ΙΚΕ με διακριτικό τίτλο “ FRIGOGAS PROFESSIONAL”  που εδρεύει στο Ηράκλειο , στην οδό Ικάρου 53, τκ 71307 θα συλλέξει και θα χρησιμοποιήσει προσωπικά σας στοιχεία σε ηλεκτρονική ή και έγχαρτη μορφή

Η παρούσα ενημέρωση αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών σχετικά με το πώς η Εταιρεία διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και σχετικά με τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

2. Νομική βάση επεξεργασίας

Η νόμιμη βάση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων είναι εν προκειμένω η εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων βάσει των όρων της υφιστάμενης μεταξύ μας σύμβασης ή/και του νόμου των υποχρεώσεων, ή για την ικανοποίηση των έννομων συμφερόντων της Εταιρείας, όπως η επιδίωξη νόμιμων επιχειρηματικών σκοπών, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της υπάρχουσας σχέσης συνεργασίας μεταξύ μας.

3. Υπεύθυνος επεξεργασίας

Στην παρούσα δήλωση το «Εμείς» ή «Εταιρεία» αναφέρεται στην FRIGOGAS PROFESSIONAL ΙΚΕ. Οι σκοποί καθώς και ο τρόπος με τον οποίο τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται, χρησιμοποιούνται και / ή ενδεχομένως κοινοποιούνται σε τρίτους από την Εταιρεία διευκρινίζονται από την παρούσα Πολιτική / Δήλωση Ενημέρωσης

4. Είδος προσωπικών δεδομένων και τρόπος επεξεργασίας

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης σχέσης μεταξύ μας, θα συλλέξουμε απλά και ενδεχομένως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων:

  • Ονοματεπώνυμο / επωνυμία. στοιχεία επικοινωνίας του υποκειμένου των δεδομένων και άλλα στοιχεία ταυτοποίησης όπως π.χ. τηλέφωνο (σταθερό και κινητό), fax, ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
  • όποιο άλλο στοιχείο γνωστοποιήσετε στην FRIGOGAS PROFESSIONAL ΙΚΕ με δική σας πρωτοβουλία κατά την επικοινωνία σας μαζί μας.

Δεδομένα που έχουν παρασχεθεί από εσάς στην FRIGOGAS PROFESSIONAL ΙΚΕ Σχετικά με άλλα πρόσωπα (π.χ. συνεργάτες σας κλπ.) θα υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Δήλωσης. Είστε υπεύθυνοι σχετικά με την ακρίβεια αυτών των δεδομένων και πληροφοριών και πρέπει επίσης εσείς να διασφαλίσετε ότι τα ανωτέρω υποκείμενα είναι ενήμερα σχετικά με τα προσωπικά που έχουν παρασχεθεί από εσάς καθώς και με τον τρόπο που θα τύχουν αυτά επεξεργασίας από την Εταιρεία

5. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο και για τις ανάγκες εξυπηρέτησης και διαχείρισης της σχέσης συνεργασίας μας, ιδίως για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων βάσει των όρων της σύμβασης μας ή / και εκ του νόμου υποχρεώσεων της FRIGOGAS PROFESSIONAL ΙΚΕ ή τυχόν, ή για τους νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς της FRIGOGAS PROFESSIONAL ΙΚΕ.

Θα τύχουν επεξεργασίας μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι συναφή και σχετίζονται με έναν συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας και από την πλευρά μας θα προσπαθούμε πάντα να περιορίζουμε την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων στο απολύτως αναγκαίο.

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους ενδεικτικά αναφερόμενους σκοπούς:

  • Διαχείριση σχέσης και παρακολούθηση της πορείας της σχέσης συνεργασίας μας, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας και παρακολούθησης τυχόν χρηματικών συναλλαγών καθώς επίσης και δικαστικών αλλά και εξωδικαστικών ενεργειών όπου απαιτείται
  • Για λόγους εσωτερικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης ή και για στατιστικούς και ιστορικούς λόγους
  • Επίσης θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την βελτίωση της λειτουργίας της εταιρείας μας αλλά και για την επικοινωνία μαζί σας σύμφωνα πάντα στο πλαίσιο που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων

6. Σε ποιούς κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά σας στοιχεία θα γίνονται διαθέσιμα μόνο σε αρμόδιους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της FRIGOGAS PROFESSIONAL ΙΚΕ, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση της μεταξύ μας σχέσης.

Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής λειτουργίας μας ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε προμηθευτές που μας παρέχουν υπηρεσίες όπως εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης, υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών, εξωτερικούς δικηγόρους, εταιρείες ορκωτών ελεγκτών, διοργανωτές σεμιναρίων και εκθέσεων εφόσον η εταιρεία μας λαμβάνει συμμετοχή σε αυτές (προσκλήσεις) κοκ καθώς και σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργαζόμαστε ή ενδέχεται να συνεργαστούμε άμεσα ή έμμεσα για τους παρόντες σκοπούς.

Οι εν λόγω προμηθευτές ενδέχεται να προβαίνουν σε πράξεις επεξεργασίας στα προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας. Απαγορεύουμε στους εν λόγω προμηθευτές να χρησιμοποιήσουν τις ανωτέρω πληροφορίες ή να τις κοινοποιήσουν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό μας

Τα δεδομένα σας θα μπορούσαν επίσης να κοινοποιηθούν σε τρίτους που έχουν συμβληθεί μαζί μας κατά την διεξαγωγή των επιχειρηματικών λειτουργιών μας, όπου αυτή η κοινοποίηση των δεδομένων κρίνεται αναγκαία για τους παραπάνω σκοπούς

Θα διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται επαρκώς και καταλλήλως όταν κοινοποιούνται σε εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα κοινοποιηθούν μόνο σε εκείνα τα τρίτα πρόσωπα που έχουν νόμιμη ανάγκη να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά και έχουν συμβατική υποχρέωση να διασφαλίσουν την προστασία τους.

Ενδέχεται να αποφασίσουμε, για στρατηγικούς ή άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς, την πώληση ή τη μεταβίβαση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας εν όλω ή εν μέρει. Στο πλαίσιο της εν λόγω πώλησης ή μεταβίβασης, ενδέχεται να διαβιβάσουμε πληροφορίες που έχουμε συλλέξει και αποθηκεύσει, περιλαμβανομένων των προσωπικών σας πληροφοριών σε κάθε εμπλεκόμενο μέρος στην πώληση ή τη μεταβίβαση.

Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γνωστοποιήσουμε τα στοιχεία σας σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελέων αρχών, μόνον εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθούμε δυνάμει απόφασης / παραγγελίας δικαστικής, ρυθμιστικής ή δημόσιας αρχής.

7. Που διαβιβάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές μου  βρίσκονται εγκατεστημένοι εντός Ελλάδος.

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Ενημέρωση, αναθέτουμε την επεξεργασία, ή κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη, που είναι εγκατεστημένοι σε χώρες εκτός του ΕΟΧ. Ως εκ τούτου, οι προσωπικές σας πληροφορίες ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία από προσωπικό που δραστηριοποιείται εκτός ΕΟΧ και εργάζεται για εμάς ή για κάποιον από τους προμηθευτές μας. Το εν λόγω προσωπικό μπορεί να απασχολείται, μεταξύ άλλων, στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης.

Ανεξαρτήτως του σε ποια χώρα κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα, θα κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνες τις περιπτώσεις μόνο όπου υπάρχει αυστηρή ανάγκη προς αυτό και πάντα σύμφωνα με κατάλληλες εγγυήσεις ασφαλείας (όπως οι εγκεκριμένες Πρότυπες Συμβατικές Ρήτρες – Standard Contractual Clauses)

8. Για ποιο χρονικό διάστημα τηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα

Θα τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για εκείνο το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού της συλλογής τους αλλά και σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε σύμφωνα με την παρούσα θα τηρούνται και μετά τη λύση της υφιστάμενης μεταξύ μας συνεργασίας με σκοπό τη συμμόρφωση σε τυχόν εκ του νόμου υποχρεώσεις μας αλλά και την εξυπηρέτηση των νομικών επιχειρηματικών συμφερόντων της Εταιρείας.

Όπου τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι απαραίτητα  για τους παραπάνω σκοπούς, θα καταστρέφονται με ασφάλεια.

9. Ποια είναι τα δικαιώματα σας

Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή κατόπιν αιτήματος σας να ενημερωθείτε για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες επ’αυτού.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχετε το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων σας  και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας.

Στο μέτρο που η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεση σας, μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση σας, χωρίς ωστόσο να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεση σας πριν από την ανάκληση της.

Μπορείτε τέλος να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Μπορείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματα σας επικοινωνώντας στην διεύθυνση info@frigogasprofessional.gr

Εάν ένα τέτοιο αίτημα σας έχει ως αποτέλεσμα την αθέτηση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τους νόμους, κανονισμούς ή τους κώδικες ορθής πρακτικής της FRIGOGAS PROFESSIONAL ΙΚΕ ή σε περίπτωση που η διάθεση των πληροφοριών θα είχε ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων άλλου ατόμου, ενδεχομένως να μην μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημα σας αλλά σε κάθε περίπτωση θα μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων για περαιτέρω επεξεργασία.

10. Ασφάλεια των δεδομένων

Δεσμευόμαστε ότι θα εφαρμόσουμε μια σειρά από τεχνολογίες και διαδικασίες ασφαλείας για την προστασία της ακεραιότητας και της ασφάλειας όλων των πληροφοριών μας, συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε.

11. Επικοινωνία με την εταιρία

Εάν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την παρούσα Δήλωση της Εταιρείας ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε ένα από τα δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενο των δεδομένων, μπορείτε να το κάνετε μέσω της διεύθυνσης info@frigogasprofessional.gr

12. Αλλαγές στη δήλωση ενημέρωσης

Εάν τροποποιήσουμε την παρούσα Δήλωση Ενημέρωσης, θα κοινοποιήσουμε την αναθεωρημένη δήλωση, με ενημέρωση ημερομηνία αναθεώρησης. Η παραπάνω κοινοποίηση άφορα  περιπτώσεις σημαντικών αλλαγών στην Δήλωση Ενημέρωσης της εταιρείας- που  διαφοροποιούν σημαντικά τις πρακτικές μας για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

© 2021 Fgp.gr – All Rights Reserved
Developed by Georgios Ktistakis